Oppstart og tilknytting
Oppstart og tilknytting
Pedagogisk: Oppstart og tilknytting
 
NY OPPSTART OG TILKNYTNINGSPLAN
I KOLÅSBAKKEN BARNEHAGE.
 

1 Innledning 
2 Omsorg og tilknytning
2.1 Omsorg- hva sier barnehageloven og rammeplanen oss
2.2 Tilknytning mellom barnet og deres omsorgspersoner i barnehagen
3 Oppstartsperioden på småbarnsavdelingene
3.1 Viktige punkter i oppstartsperioden
3.2 Tilknytningspersonens rolle i oppstartsperioden
3.3 Informasjonsmøte for nye foreldre og foresatte
4 Overgang fra småbarn til storebarn
4.1 Aktiviteter i overgangsperioden
4.2 Helt ny på storebarnsavdeling
4.3 Viktige punkter i oppstartsperioden
4.4 Informasjonsmøte med foreldre og foresatte
Kilder
 
 
1 Innledning
Slik det kommer fram i Stortingsmelding nr. 41 (2009) Kvalitet i barnehagen så kan kvalitet et vanskelig begrep å definere, og ikke minst vanskelig å måle i en barnehagesammenheng, bortsett fra at vi kan se om barnet trives i barnehagen. En viktig faktor fra stortingsmeldingen som vi vil trekke fram, er betydningen av samspillet mellom personalet og barna, at de voksne lytter, er tilgjengelige og viser omsorg. Når barnet begynner i barnehagen eller går fra småbarn til storebarnsavdelingene ønsker vi nettopp å vektlegge kvaliteten, vi ønsker å tilrettelegge slik at barna får god opplevelse når de er i barnehagen.  
 
Perioden hvor  barnet begynner i barnehagen har vi valgt å kalle for en oppstart og tilknytningsperiode. Dette med bakgrunn i at vi ønsker at det skal være en aktiv periode hvor  barnet er selv deltager og påvirker sitt møte med barnehagen. Med tilknytning legger vi vekt på at barnet skal knytte seg til og bli kjent med de som jobber i barnehagen. I denne sammenheng trekker vi fram ulike sider ved tilknytningsteori, og vi sier noe om omsorgsbegrepet. Vi vektlegger i stor grad at barnet skal bli kjent med en i personalgruppa til å begynne med, dette kaller vi for en tilknytningsperson, tidligere kalt primærkontakt.
 
Vi bygger vår oppstarts og tilvenningsplan på mye av det May Britt Drugli skriver om i sin bok Liten i barnehagen (2010), og ikke minst på det som skjer i banehagefeltet der oppmerksomheten er rettet mot de minste barna i barnehagen og på gode opplevelser i møte med det å skulle begynne i barnehagen.
 
I denne planen vil vi si noe om hvordan vi vil gå fram i vår oppstartsperiode. Når barnet begynner i barnehagen og hvordan vi vil legge til rette for en god overgang fra småbarn til storebarnsavdelingene. Vi vil også si noe om tilknytningspersonenes rolle i oppstartsfasen. Før selve oppstart og tilvenningsperiode i Kolåsbakken barnehage sier vi noe om informasjonsmøte som både vil bli holdt på småbarnsavdelingene og på storebarnsavdelingene.
 
 

2 Omsorg og tilknytning

2.1 Omsorg- hva sier barnehageloven og rammeplanen oss

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling”
                                                             (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd, første punktum).
Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2011) forteller oss at barna har rett til å møtes med omsorg, og som personale har vi en yrkesetisk plikt til å handle omsorgsfullt ovenfor barnas første møte med barnehagen. Dette stiller krav til at personalet skal være oppmerksomme og åpne og se og møte hvert enkelt barns behov. Vi legger vekt på at barnets første møte med barnehagen skal være preget av nærhet, innlevelse, lydhørhet og det gode samspillet. Å gi omsorg har en egenverdi og forbindes med oppdragelse, helse og trygghet. Dessuten er det et viktig grunnlag for barnets utvikling, læring og danning.


2.2 Tilknytning mellom barnet og deres omsorgspersoner i barnehagen

Når barnet begynner i barnehagen er det et møte med nye omsorgs -og tilknytningspersoner i deres liv, og sammen med barnets foreldre og foresatte ønsker vi å tilrettelegge for at barnet får en trygg og god start hos oss.
 
I følge John Bowlby (Tetzcner, 2012) handler tilknytning om hvordan barnet tidlig i utviklingen får følelser og relasjoner til andre mennesker. Barnets erfaringer er derfor avgjørende for hvilke følelser han eller hun får i møte med sine omsorgs- og tilknytningspersoner. Det dreier seg om positive eller negative følelser. For at barnet skal utvikle positive følelser legger vi vekt på at personalet er sensitive i møte med hvert enkelt barn. Det vil si å vise evnen til å forstå hvert enkelt barn, tolke deres signaler som smil, lyder, øyekontakt, tempo, oppmerksomhet osv.
 
For å fremme trygg tilknytning mellom barnet og personalet i barnehagen støtter vi oss til Mary Ainsworth (Henning Rye, 2002) som fremmer ulike sider som kan være med på å bidra til trygg tilknytning. I oppstartsperioden i barnehagen vektlegger vi derfor:
 
-       mye fysisk kontakt mellom barnet og personalet
-       at personalet viser gode egenskaper til å roe ned og trøste barnet
-       at personalet viser følsomhet, er sensitive for de signalene som barnet gir
-       at personalt viser gode egenskaper til å møte barnets behov og rytme
-       at personelt og barnet kan glede seg over å være sammen
 

3 Oppstartsperiodenpå småbarnsavdelingene

I Kolåsbakken barnehage ønsker vi, i samarbeid med barnets hjem, å legge til rette for en trygg og god oppstartsperiode i barnehagen. Vi ønsker at foreldrene er mest mulig sammen med barnet sitt i denne perioden. Dette mener vi er hensiktsmessig blant annet fordi forskning sier oss at de første ukene kan virke stressende på småbarn, men når de er sammen med sine foreldre er stressnivået normalt. Dette forteller oss at foreldrenes tilstedeværelse er viktig når barnet begynner i barnehagen. Sagt med andre ord tror vi barna blir lettere kjent med nye voksne når de har sine nærmeste som en trygg base når de begynner i barnehagen.   
 
Vi ønsker å tilpasse oss hvert enkelt barns behov, bli kjent med barnet, hva barnet er opptatt av og lignende. Når barnet kommer i barnehagen ønsker vi å skape en avslappet og fleksibel oppstartsperiode der personalet er sensitive for barnets behov og reaksjoner. Vi ønsker at barnet skal få tid til å bli kjent med både sin tilknytningsperson og med det øvrige personalet, og ikke minst barnehagens rom, leker, rutiner med mer.
 
I en oppstartsperiode på høsten er det ofte flere barn som begynner samtidig, i tillegg til at avdelingens «gamle» barn kommer også tilbake fra sommerferie. Personalet rolle blir å sikre kontakt med alle barna på en best mulig måte, og utfordringen blir  å se både hvert enkeltbarn og hele barnegruppa i sin helhet. Det stilles derfor krav til hvordan vi organiserer avdelingene slik at alle barn blir sett. Vi organiserer ofte barna i mindre grupper, gamle og nye barn hver for seg.
 
 

3.1 Viktige punkter i oppstartsperioden

Før barnet begynner i barnehagen:
·      Vi anbefaler at barn og foreldre kommer på besøk i barnehagen før oppstart, gjerne flere ganger. Vi avtaler besøk for barnet og deres foreldre før sommerferien. Barnet får møte sin tilknytningsperson for å bli litt kjent.
·      Vi holder foreldremøte for nye foreldre og foresatte med informasjon om barnehagens oppstart og tilknytningsplan
·      Vi tar kontakt med hjemmet, og sender brev med avtale om oppstart før sommerferien. Vi legger ved bilde av tilknytningsperson som barnet kan se på før oppstart.
 
Oppstart og tilvenning i barnehagen:
·      Ved oppstart ønsker vi at foreldre og foresatte er tilstede sammen med barnet i barnehagen, i minimum fem dager. De første dagene i 1-2 timer, og de siste dagene opp til seks timer. Se velkomstbrev for flere detaljer.
·      Vi ønsker aktive foreldre i oppstartfasen, som deltar i praktiske oppgaver på avdelingen, men som i hovedsak har ansvar for sitt eget barn i bla lek, stell og måltider. Personalet vil veilede underveis.
·      Barnets tilknytningsperson i barnehagen holder seg i nærheten av barnet og tilnærmer seg gradvis i løpet av disse dagene.
·      Tilknytningspersonen tar etter hvert over foreldre og foresattes oppgaver som stell, legging og måltider sammen med barnet.
·      Vi legger til rette for en oppstartsamtale med det pedagogiske personalet og barnets foreldre / foresatte i løpet av de første dagene. Da avtaler vi tidspunkt for resten av oppstart og tilknytningsperioden, ut i fra hva som passer best i forhold til barnet, og avdelingen for øvrig.
 

3.2 Tilknytningspersonens rolle i oppstartsperioden

Når barnet kommer til barnehagen blir han eller hun tatt imot av sin tilknytningsperson. En av tilknytningspersonenes viktigste oppgaver er å bli kjent med og ta seg spesielt av sine tilknytningsbarn. Hensikten er at barna skal føle seg trygg på en i personalet til å begynne med. Personalet har ansvar for 3-4 barn hver. Erfaringsvis vil tilknytningen ta tid og er ikke gjort på tre dager som var praksis tidligere. Noen barn knytter seg til en i personale som i utgangspunktet ikke er deres tilknytningspersoner, da kan det hende vi gjør noen justeringer underveis, som å bytte tilknytningsperson.
 
Etter hvert som barnet blir tryggere i barnehagen skal tilknytningspersonen ta over stell og omsorg for barnet. Vi legger vekt på at en fast person, så langt det er mulig, er med og steller barnet, legger barnet og tar barnet opp etter soving. Ved måltidene prøver vi å få det til slik at tilknytningspersonene sitter sammen med sine barn. På den måten sikrer vi fysisk kontakt flere ganger i løpet av en dag. Hensikten er å skape trygghet og tilknytning, og ikke minst relasjonsbygging mellom barnet og sine tilknytningspersoner i barnehagen.
 
Når tryggheten er etablert ønsker vi at tilknytningspersonene skal være en trygg base for hvert enkelt barn. På den måten kan barnet utforske leken og etter hvert bli kjent med flere i personalgruppen på avdelingen. At barnet har en dedikert tilknytningsperson ser vi på som spesielt viktig i den første tiden i barnehagen. Allikevel er det fint at andre i personalet på avdelingen er i nærheten, fordi tilknytningspersonen etter endt oppstartsperiode ikke alltid vil være tilstede når barnet leveres eller hentes.
 
Etter hvert som barnet blir tryggere i barnehagen skal tilknytningspersonen ta over stell og omsorg for barnet. Vi legger vekt på at en fast person så langt det er mulig er med å steller barnet, legger barnet og tar barnet opp etter soving. Ved måltidene prøver vi å få det til slik at tilknytningspersonene sitter sammen med sine barn. På den måten sikrer vi fysisk kontakt flere ganger i løpet av en dag. Hensikten er å skape trygghet og tilknytning, og ikke minst relasjonsbygging mellom barnet og sine tilknytningspersoner i barnehagen.
 

3.3 Informasjonsmøte for nye foreldre og foresatte

Småbarnsavdelingene vil holde et kort informasjonsmøte før sommerferien for de som har fått barnehageplass hos oss. Her er noen av det vi kommer til å snakke om:
·      Informasjon om oppstart og tilknytning på småbarn
·      Barnehagens verdigrunnlag
·      Forventinger
·      Hvordan skape gode levering/avskjeder mellom barnet og foreldre og foresatte
·      Spørsmål fra foreldre og foresatte
 
 

4 Overgang fra småbarn til storebarn

 
«Fra liten til stor, til liten igjen»
 
Det å begynne på ny avdeling kan være en stor omveltning for mange barn. De beveger seg fra sin trygge base med sine trygge omsorgspersoner de har knyttet sterke bånd til, for å ta et skritt videre i barnehagelivet hvor de skal gjøre seg nye bekjentskaper og erfaringer, og knytte nye bånd med nye mennesker.
 
For å lette overgangen fra småbarnsavdelingen til storebarnsavdelingene, har vi hvert år en pedagogisk plan for oppstart og tilknytning på ny avdeling i Kolåsbakken barnehage. Målet med dette arbeidet er at barna skal få bli kjent med barn og voksne i et rolig tempo, bli trygge på sine nye avdelinger, og etter hvert knytte seg til sine nye omsorgspersoner. Vi starter tidlig på året, slik at de barna som skal bytte avdeling allerede har et forhold til avdelingene, personalet og barna oppe. Kjerneord i oppstart- og tilknytningsperioden fra ”liten til stor” er omsorg, trygghet og utforskning. I dette legger vi at gjennom omsorg skapes trygghet, som igjen ruster barna til å utforske verden fra sin trygge, etablerte base.
 

4.1 Aktiviteter i overgangsperioden

·      Besøk på avdelingene
Allerede fra mars måned vil de barna som skal bytte avdeling begynne å komme på korte besøk på de to storebarnsavdelingene. Her har de alltid med seg en trygg omsorgsperson fra sin egen avdeling. Her vil de få muligheten til å bli litt kjent med personalet og barna oppe, leke med lekene oppe, eller være med på samling eller lesestund.
 
·      Tilknytningsperioden – besøk, lek og turer
I april starter tilknytningsperioden ”fra liten til stor”. En fast dag i uken over en periode frem mot sommerferien, er de barna som skal bytte avdeling på besøk oppe. Der er de sammen med barnegruppen som blir førskolebarn til høsten. Til å begynne med leker vi mye på avdeling slik at de nye barna skal bli godt kjent på sin nye avdeling. De øvrige barna på avdelingen er da borte og gjør andre ting. På disse møtene er det alltid med en omsorgsperson fra deres egen avdeling, og en fra personalet på storebarnsavdelingene. De tre siste møtene drar vi på tur i nærområdet, gjerne i skogen vår.
 
·      Fadderordning
I tilknytningsperioden får de nye barna hver sin fadder som er fast for hele tilknytningsperioden. Før tilknytningsperioden starter får de nye barna et kort med et bilde av sin fadder. Fadderne får også kort med bilder av sine fadderbarn. Oppgaven som fadder er en jobb de kommende førskolebarna tar med stort alvor, og de er omsorgsfulle og inkluderende med de nye starterne.
 
Våre erfaringer med å starte tidlig og bruke god tid til å bli kjent med hverandre er svært gode. Barna blir over en lengre periode godt kjent med personalet og barna på den avdelingen de skal starte på. Vi opplever at dette trygger barna, og skaper en mer naturlig overgang fra småbarn til storebarn. 
 

4.2 Helt ny på storebarnsavdeling

Å være helt ny på en avdeling, uavhengig om man betegnes som ”liten” eller ”stor” vil være en forandring i et barns liv. Det er derfor viktig å understreke at det er det samme verdigrunnlaget som ligger til grunn for hvordan vi har utarbeidet planen, uavhengig om man starter på liten eller stor avdeling. Under oppstarten og tilknytningsperioden på storebarnsavdeling har barna et behov for tid til å bli kjent og rom til å skape trygghet og utforske. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagens samfunnsmandat er å:
 
”(…) støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov.” (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 7).  
 
I dette ligger det et stort ansvar hos personalet, spesielt i sårbare perioder, som oppstart på ny avdeling kan være. Personalet må være tilstedeværende, sensitive i sitt møte med de nye barna, og ta deres uttrykk og opplevelser på alvor.
 
 

4.3 Viktige punkter i oppstartsperioden

 
Før barnet begynner i barnehagen:
·      Vi anbefaler at nye barn og foreldre kommer på besøk i barnehagen før oppstarten i barnehagen, gjerne flere ganger. Vi avtaler besøk for barnet og deres foresatte før sommerferien. Der får barnet møte sin tilknytningsperson for å bli litt kjent.
·      Vi holder foreldremøte for nye foreldre og foresatte med informasjon om barnehagens oppstart og tilknytningsplan
·      Vi sender ut brev med avtale om oppstart før sommerferien. Vi legger ved bilde av personalet på avdelingen og tilknytningsperson som barnet kan se på før oppstart.
 
Oppstart og tilvenning i barnehagen:
·      Ved oppstart ønsker vi at nye foreldre og foresatte er tilstede i tre dager. De første dagene i 2-3 timer, de siste dagene opp til seks timer. Dette kan variere noe, alt avhengig av barnets behov. Her er det viktig at vi er sensitive voksne, og observante overfor barns behov. Selv om et barn virker trygt, kan det oppleve overgangen som vanskelig. Det er derfor viktig for oss å hele tiden ha en god dialog med dere foresatte for å sikre barnets beste i denne perioden.
·      Vi ønsker et tett samarbeid og nær kontakt med foreldre og foresatte. Slik kan barnet oppleve at barnehagen er et trygt sted å være.
·      Etter hvert som barnet virker tryggere, kan foresatte ta seg en kort tur eller sette seg på personalrommet mens barnet leker. Slik vet han / hun at du bare er en kort tur eller en telefonsamtale unna.
·      Vi legger til rette for en oppstartsamtale med det pedagogiske personalet og barnets foreldre og foresatte i løpet av de første dagene. Da avtaler vi tidspunkter for resten av oppstart og tilknytningsperioden, ut i fra hva som passer best i forhold til barnet, og avdelingen for øvrig.
 

4.4 Informasjonsmøte med foreldre og foresatte

Småbarnsavdelingene og storebarnsavdelingene vil holde hvert sitt informasjonsmøte. Her er noen av det vi kommer til å snakke om:
·      Informasjon om oppstart og tilknytning/overgang fra småbarn til storebarn
·      Barnehagens verdigrunnlag
·      Forventinger
·      Hvordan skape gode levering/avskjeder mellom barnet og foreldre og foresatte
·      Spørsmål fra foreldre og foresatte
 
 
 

Kilder

 
Drugli, May Britt (2010). Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Livonia: Cappelen Damm AS.
Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Departementet.
 
Kunnskapsdepartementet (2014) Kvalitet i barnehagen: Barnehagen – et inkluderende fellesskap (St.meld.nr 41 2008-2009). Hentet 29.02.16 fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-/id563868/?ch=1&q
 
Rye, Henning (2011). tidlig hjelp til bedre samspill. (2. utgave) Oslo: Gyldendal Norske Forlag.
Tetzchner, Stehen von (2012). Utviklingspsykologi. (2.utgave) Oslo: Gyldendal Norske Forlag AS.
Viken Sandgrind,Silje (2015) Foreldre skal involvere seg hele veien. Barnehage.no. hentet fra: http://barnehage.no/pedagogikk/2015/09/-foreldrene-skal-involvere-seg-hele-veien/
 
Aktuelt