Pedagogisk
Pedagogikk
Pedagogisk
Det viktigste i Kolåsbakken barnehage er at barna skal ha det godt, at de er trygge og har gode venner de kan leke med. Vårt mål er at alle skal ha det slik hos oss.

BARNEHAGENS INNHOLD OG VERDIGRUNNLAG   
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.
Barnets beste skal alltid være et overordnet mål, og alle handlinger og avgjørelser som berører barnet skal ha dette som grunnleggende hensyn (Kunnskapsdepartementet, 2017).
 
I Kolåsbakken barnehage er vi opptatt av at verdigrunnlaget vårt skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens arbeid.
Vi skal bidra til at alle barn i Kolåsbakken får en god barndom, preget av trivsel, vennskap og lek.
Hos oss skal barna møtes som selvstendige individer, og vi skal ha respekt for barnas opplevelsesverden. Barnas liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.
Vi skal være åpne for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer, og gjennom dette bidra til at barna i fellesskap med andre utvikler et positivt forhold til seg selv, og tro på egne evner og muligheter.
I Kolåsbakken skal vi møte barna med empati og innlevelse slik at barna selv får mulighet til å videreutvikle egen empati (Kunnskapsdepartementet, 2017).
 
Kolåsbakken barnehage skal møte barnas behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Hos oss skal barna ta del i og medvirke i fellesskapet, og de skal erfare å bli sett og hørt i det som angår deres barnehagehverdag.
Kolåsbakken barnehage skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.
Vårt verdisyn er forankret i lov om barnehager og FNs konvensjon av 20.november 1989 om barns rettigheter, Barnekonvensjonen.
 
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring, danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Lek, læring, omsorg, danning og medvirkning skal ses i sammenheng (Kunnskapsdepartementet, 2017

             
OMSORG
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»  
                                                              (Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)  
 
Rammeplanen (2017) sier at omsorg er en forutsetning for barnets trivsel og trygghet, og for utvikling av både empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle få mulighet til å utvikle tillit til både seg selv og til andre. Vi legger vekt på at personalet skal være oppmerksomme og åpne, og se og møte hvert enkelt barns behov. Barnets første møte med barnehagen skal være preget av nærhet, innlevelse, lydhørhet og godt samspill. Å gi omsorg har en egenverdi og forbindes med oppdragelse, helse og trygghet. Dessuten er det et vesentlig grunnlag for barnets utvikling, læring og danning.    


LEK
«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»  
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold). 
  
Rammeplanen (2017) legger vekt på at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og at lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode betingelser for både lek, vennskap og ikke minst barnas egen kultur. Leken gir barnet glede og grunnlaget for utvikling og læring. Gjennom lek får barn stimulert fantasi, språk, sanser og motorikk. Ved å være i kontakt med andre barn i leken utvikler barnet seg emosjonelt, sosialt og fysisk. Leken kan også være et uttrykk for indre forestillinger, opplevelser og erfaringer eller bearbeidelse av opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for å inspirere og gi rom for flere typer lek både inne og ute, der glede, humor, spenning og engasjement er viktige ingredienser.
 
 
LÆRING
«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle  
områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.»
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold).  
 
Slik det fremstår i Rammeplanen (2017) skal barna få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, mestre og lære. En av barnehagens oppgaver er å introdusere nye fenomener, temaer, materialer og redskaper som kan være med på fremme meningsfulle samhandlinger. Barns nysgjerrighet, vitebegjær og kreativitet skal få anerkjennelse, bli stimulert og være et viktig grunnlag i de ulike læringsprosessene. Læring skjer hele tiden, og barna lærer i det daglige samspillet med andre mennesker i det miljøet de befinner seg i.
 
 
DANNING
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at det kan bidra til endringer. (Kunnskapsdepartementet, 2017)
 
Slik det fremstår i Rammeplanen (2017) er danning et vidt begrep. Barnet dannes i interaksjon med andre, det vil si en to-veis kommunikasjon, det er mer samspill enn oppdragelse. Slik vi oppfatter det handler det om å bli seg selv, finne seg selv og å forme seg selv i aktivt samspill med sine omgivelser i en samhandlingsprosess. Danning skjer gjennom omsorg, lek og læring i barnets første leveår,men også senere i livet.


MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» 
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning). 
 
I Kolåsbakken barnehage ser vi på barnets medvirkning i barnehagehverdagen som en viktig verdi. Barnet skal selv få være med på å påvirke, her er barnets egne verdier, interesser og initiativ viktige aspekter. Vi understreker at medvirkning ikke er det samme som å la barna få velge fritt. Slik det kommer frem i barnehageloven bygger medvirkning på ideer om likeverd og respekt for hverandre. I barnehagen handler barns medvirkning både om det å ha innflytelse i forhold til individuelle behov, men også barnets mulighet til å påvirke gruppen og fellesskapet.  
Aktuelt